این آخرین تصویری است که به اصرار زیاد در روز 12 اردیبهشت سال 1391 که بعنوان روز معلم بود از ایشان انداختم که تعدادی از طلبه های درس خارج ایشان نیز حضور داشتند و پس از پایان درس محضر آیت الله مصطفوی نشستند و عکسی به یادگار گرفتند و به یادگار در قاب تاریخ ماندگار شد. روح پر فتوح آیت الله مصطفوی غریق رحمت بیکران حضرت باری تعالی بگرداند.شادی روح همه اساتید , علما و شهداء مخصوصا این عالم خدوم فاتحه و صلوات