دریافت بدون بخشش ممکن نیست 

مانند خدا رحمان باش

ببخش تا چیزها به طور معجزه آسا به تو بخشیده شود

صبحتان مملو از بخشش الهی...