شیطان مشاغل فراوانی دارد ؛ گاهی مسافر کش است ؛ سر دو راهی حق و باطل می ایستد و مسافران را در جاده گمراهی در بست به سفر جهنم می برد . گاهی کشاورز است و بذر کینه و نفاق را در زمین دلها می افشاند . گاهی نقاش است ؛ رنگ بطلان به چهره حقیقت می زند و جامه کژی برقامت راستی می پوشاند. و گاهی هم خلبان است ؛ با بالهای وسوسه و القاء آنقدر بر فراز قلب آدمی چرخ می زند تا باند مناسب برای فرود بیابد