حضرت امام سجاد علیه السلام میفرمایند : گرچه انسان از موعظه دیگران بی ‏نیاز نیست، لکن موعظه‏اى که از درون انسان برمیخیزد بهترین موعظه است، چون هرکسى به صفات و عیوب خود از همه آگاه‏تر است. باید همت انسان این باشد که خود را محاسبه کند. اگر دیگران ما را محاسبه نکنند، دلیل نمیشود که ما خود را محاسبه نکنیم. محاسبه، از لغزش‏هاى آینده انسان جلوگیرى میکند. (تحف العقول صفحه 280)