قال امیرالمومنین علی علیه السلام :من حاسب نفسه ربح , و من غفل عنها خسر , و من خاف امن , و من اعتبر ابصر , و منوابصر فهم , و من فهم علم

حضرت میفرمایند: کسی که به حساب خودش برسد می برد , و کسی که از خویش غفلت کند زیان می بیند , کسی که از خدا بترسد ایمنی می یابد , کسی که عبرت گیرد بینا می شود و کسی که بینا گردد می فهمد , و آن کس که فهم دارد دانا می شود.