حضرت امام رضا علیه السلام میفرمایند :

 هفت چیز بدون هفت چیز دیگر مسخره است: 

1-کسى که به زبان استغفار کند و در دل پشیمان نباشد ،خود را مسخره کرده، 

2- کسى که توفیق از خدا بخواهد و کوشش نکند،خود را مسخره کرده، 

3- کسی که بهشت خواهد و بر سختیها صبر ننماید،خود را مسخره کرده، 

4- کسی که از آتش به خدا پناه برد و از لذت دنیا دست نکشد،خود را مسخره کرده، 

5-کسی که مرگ را یاد کند و آماده آن نشود،خود را مسخره کرده، 

6-کسی که خدا را یاد کند و مشتاق دیدار او نباشد،خود را مسخره کرده، 

7- کسی که در گناه اصرار ورزد و بدون توبه از خدا طلب عفو و بخشش کند،خود را مسخره کرده است 

 منبع: 

تحریر المواعظ العددیة 

صفحه : 470