🔸حضرت امام جعفر صادق علیه السلام : 

هر گاه مؤمنى بتواند برادر خود را یارى رساند، اما تنهایش گذارد، خداوند در دنیا و آخرت او را تنها گذارد 

میزان الحکمه ج 3 ص 252