انسانی که بر خدا توکل دارد
هرگز احساس
حقارت و ضعف نمی کند

بلکه به اتکای لطف خدا و علم
و قدرت بی پایان او
خود را پیروز و فاتح می بیند

و حتی شکست‌های مقطعی
او را مایوس نمی سازد