روزهای بدی در زندگی آدم می رسد
که هیچ کسی حتی نمی پرسد "خوبی ؟"

برای چنین روزهای بدی
نیازبه یگانه مهربانِ دلسوزی داری
به شرطی که در روزهای خوب
فراموشش نکرده باشی
و نامش
خداست..