سخن عشق:
✏ برائت

💠🔸حضرت آیت الله مصطفوی (ره) :🔸💠
برخی نمیدانم باچه انگیزه ای دنبال این هستند تابرائت راازمردم بگیرندشایدهم ازروی غفلت باشدولی اگرمابرائت رابگیریم ولایت آنهاهم گرفته خواهدشد
✅ @sokhaneeshg