با توجه به آیه 22 سوره انفال که میفرماید : (ان شر الدواب عند الله الصم البکم الذین لا یعقلون ):(بدرستی بدترین جنبندگان در نزد خدا، کرها و لال هایی هستند که تفکر نمی کنند)،وظیفه ما را در قبال شنیدن سخن حق بیان میکند.

با دقت در این آیه متوجه میشویم که در مورد مذمت و تعریض بر علیه کفار است و می فرماید:اینها بدترین موجودات درنزد خدا می باشند، چون به مانند کرها سخن حق را نمی شنوند ومانند لالها آن راتصدیق نمی کنند و هیچ تفکری هم نمی نمایند و لذا راهی به سوی پذیرش حق ندارند و هیچ خیری در آنها نیست .

لذا بیاییم در خود تامل کنیم و ببینیم روزانه چقدر سخن حق را نمیشنویم و تصدیق نمیکنیم...ان شاء الله این خصلت بد که منتصب به کفار است در جامعه اسلامی و بین ماها وجود نداشته باشد و حق خیلی ها بخاطر منافع خودمان را ضایع نکنیم.