خدایا ...


 تنها عنایت توست که مرا نجات میدهد

به من کمک کن تا آنچه برایم رقم زدی با آرامش و صبر بپذیرم 

و برای بهتر شدن با توکل به تو ، تلاش کنم