سوگند به روز در آن هنگام که آفتاب بر آید...

و سوگند به شب هنگامی که آرام گیرد

که پروردگارت هرگز تو را وانگذاشته و مورد خشم قرار نداده...

آیا تو را گمشده نیافت؟پس هدایت کرد.

آیا تو را نیازمند نیافت؟پس بی نیاز نمود...

سوگند به این شهر مقدس...که ما انسان را در رنج و سختی آفریدیم و زندگی اش پر از سختیست..

پس از صبر و نماز کمک بگیرید..

و همگی به ریسمان الهی جنگ زنید...

که همانا خداوند با صابران و تقوا پیشه کنندگان است...