اگر دو عبارت " خسته ام "  و " حالم خوب نیست " را از زندگی خود پاک کنید

نیمی از بیحالی و بیماری خود را درمان کرده اید.


درباره علل و منشأ خستگی و ملال از زندگی، از مسائل و زمینه‌‌های متعددی میتوان نام برد که عبارتند از :

حوادث زندگی

احساس گناه

درد درون

نومید و محرومیت

عجز و ناتوانی

نومید و محرومیت

تخیلات ناروا

کمبود عاطفی

پر توقعی

خود کم‌بینی

ضعف مذهب

که برای درمان این موارد میتوان از راه و روشهای مختلفی نظیر موارد زیر استفده نمود :

معاشرت نیکو

القائات

ایجاد زمینه برای موفقیت

ابراز مهر

تغییر محیط

ایجاد تنوع در زندگی

بازی و گردش

کار و اشتغال

واداشتن به تلقین

تقویت مذهبی