🍎 اے ڪـاش

🍏 فـال شـب یـلـداے هـمـہ ایـن بـشـود


🍎 یــوســف 

🍏 گـمـگـشـتـہ بـاز آیـد بہ ڪنـعان

غــم مـخـور...💔

اللهـم_عجـل_لولیـڪ_الفـرج💖


یلدا_مبارڪ🍉